Διαχείριση πόρων – Ύδρευση – Άρδευση

Για φθηνό και άφθονο πόσιμο νερό σε όλους.

Χάραξη στρατηγικής για την παροχή ασφαλούς και επαρκούς πόσιμου νερού σε όλους τους πολίτες και την ελαχιστοποίηση της εισαγωγής πόσιμου νερού στην Κέρκυρα:

  • Χρήση των κατάλληλων φυσικών πηγών για ύδρευση. Μελέτες καταλληλότητας νερού κοντά σε οικισμούς για πόση.
  • Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης, των πηγών και των δεξαμενών. Αντικατάσταση ακατάλληλων τμημάτων του δικτύου. Καθαρισμός δικτύου σωληνώσεων, όπου αυτό είναι το πρόβλημα (ένταξη σε έργα).
  • Εγκατάσταση και χρήση μηχανημάτων για παροχή πόσιμου νερού εντός οικισμών για αντικατάσταση προμήθειας με πλαστικά μπουκάλια.
  • Στροφή προς τη συλλογή απορρεόντων υδάτων με κατασκευή λιμνοδεξαμενών.
  • Κοινή τιμολόγηση και ελαχιστοποίηση της τιμής (μείωση τιμολογίου στην πόλη).
Παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση υδάτιων πόρων.
  • Εκστρατεία ενημέρωσης για την ορθολογική και αειφόρο διαχείριση υδάτων
  • Πρόγραμμα ενημέρωσης και διαβούλευσης με επιχειρήσεις για την προσαρμογή των πρακτικών του και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (π.χ. ανακύκλωση νερού, χρήση «γκρίζων υδάτων» στους κήπους).
  • Συζήτηση με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ειδικούς φορείς για τη διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης υδάτων. Ειδικό μέρος της στρατηγικής πρέπει να λάβει υπ’ όψιν την ανάγκη προσαρμογής στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.