Περιβάλλον

Γενικά

Το φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας αποτελείται από τις δασικές εκτάσεις, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις οποίες ιδιαίτερη θέση κατέχει ο ελαιώνας, τις λίμνες και λιμνοθάλασσες, τις ακτές και την θάλασσα που περιβρέχει το νησί. Οι Γενικοί Σκοποί για το φυσικό περιβάλλον όπως απορρέουν από το Όραμα αφορά σε όλες τις παραπάνω υποδιαιρέσεις και είναι:

 • Η γενικότερη προστασία του φυσικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα, με ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων σε αυτό, όπως της ανεξέλεγκτης κοπής ελαιοδένδρων.
 • Η ειδικότερη προστασία των δασικών περιοχών, επιλεγμένων τμημάτων του ελαιώνα, των ξερολιθιών και των παλαιών ελαιοτριβείων και η προσπάθεια για χαρακτηρισμό ορισμένων από τα παραπάνω ως μνημείων UNESCO (κατα τα πρότυπα των αμπελώνων Lavaux στη λίμνη Le Man (Γενεύης) της Ελβετίας).
 • Η προστασία των παραλιών από τις ανεξέλεγκτες μόνιμες και μη επεμβάσεις ιδιωτών και κράτους καθώς και η λήψη μέτρων για την μείωση και ίσως αναστροφή της διάβρωσης των παραλιών.
 • Η Ελαχιστοποίηση της απόρριψης ακατέργαστων η πλημμελώς κατεργασμένων αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος.
 • Η Ελαχιστοποίηση της απόρριψης / ενταφιασμού στερεών αποβλήτων σε νόμιμους αποδέκτες και μηδενισμός απόρριψης σε παράνομους.
 • Η Ελαχιστοποίηση χρήσης φυτοφαρμάκων.
 • Η διαβούλευση με την κοινωνία για τα σχέδια εξόρυξης πετρελαίου στο Ιόνιο Πέλαγος.
 • Προστασία των ακτών από τη διάβρωση.
Φυσικό Περιβάλλον: Για την διατήρηση και ανάδειξη του μεγαλύτερου πλούτου της Κέρκυρας
 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα, με ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων σε αυτό, όπως της ανεξέλεγκτης κοπής ελαιοδένδρων.
 • Προστασία των παραλιών από τις ανεξέλεγκτες μόνιμες και μη επεμβάσεις ιδιωτών και κράτους καθώς και η λήψη μέτρων για την μείωση και ίσως αναστροφή της διάβρωσης των παραλιών.
 • Στροφή του νησιού στην κυκλική οικονομία με ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.
 • Συνεργασία με το Παράρτημα Κέρκυρας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νatura 2000 και με περιβαλλοντικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποτελεσματική προστασία των περιοχών.
 • Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για τον οικοτουρισμό με σκοπούς τη μετάβαση προς τον αειφόρο τουρισμό, την ποιοτική εξέλιξη και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος , αλλά και την ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόσθετου εισοδήματος στους επαγγελματίες.
 • Χάραξη στρατηγικής για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων. Μείωση στην πηγή (ξηρά) και αντιμετώπιση του προβλήματος στη θάλασσα και τις ακτές.
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων (Λύματα): Για καθαρές θάλασσες και υπόγεια νερά.
 • Μηδενική απόρριψη ακατέργαστων υγρών αποβλήτων στη ξηρά και στη θάλασσα.
 • Βελτίωση, αποπεράτωση και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και επέκταση δικτύων.
 • Χρήση βιολογημένων λυμάτων για άρδευση, παραγωγή βιοαερίου.
Διαχείριση Υδάτων – Ύδρευση – Άρδευση:

Για φθηνό και άφθονο πόσιμο νερό σε όλους.

 • Ελαχιστοποίηση της εισαγωγής πόσιμου νερού στην Κέρκυρα.
 • Στροφή προς την συλλογή απορρεόντων υδάτων με κατασκευή λιμνοδεξαμενών.
 • Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης, των πηγών και των δεξαμενών. Αντικατάσταση ακατάλληλων τμημάτων του δικτύου.
 • Παροχή ασφαλούς και επαρκούς πόσιμου νερού σε όλους τους πολίτες.
 • Κοινή τιμολόγηση και ελαχιστοποίηση της τιμής (μείωση τιμολογίου στην πόλη).
Τοπίο – παραλίες: Για προστασία της ομορφιάς και του πλούτου του νησιού μας.
 • Προστασία του ελαιώνα με επαναφορά του σε παραγωγική κατάσταση διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του, δημιουργία μονοπατιών και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας.
 • Εκπόνηση μελέτης για όλες τις παραλίες της Κέρκυρας και λήψη μέτρων για να μελετηθεί και αντιμετωπιστεί το θέμα της διάβρωσης.
 • Διαρκής καθαρισμός παραλιών και ανάκτηση των γαλάζιων σημαιών.
 • Εξειδίκευση και έλεγχος των από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων χωροταξικών σχεδιασμών για την Κέρκυρα.