Ανθρωπογενές Περιβάλλον:

Γιά την διατήρηση και ανάδειξη των μνημείων μας.
 • Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης της Κέρκυρας – μνημείο UNESCO και εξοχής με επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Παλιάς Πόλης και του Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας μετά από διαβούλευση. Ανάδειξη εξοχικών αρχοντικών και φρουρίων.
 • Επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου της Κέρκυρας, σύνδεση με περιαστικούς οικισμούς, υλοποίηση παρεμβάσεων ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης.
 • Δημιουργία Σχεδίων Ανοικτής Πόλης για περιαστικούς και τουριστικούς οικισμούς.
 • Ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και ενθάρρυνση εγκατάστασης κατοίκων, αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Υλοποίηση σχεδίου επιχειρηματικό πάρκου και δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου στην πόλη.
 • Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος με διάνοιξη νέων οδών και πραγματοποίησης και εφαρμογής ολοκληρωμένης μελέτης για ιδιωτικά και δημόσια μέσα μεταφοράς, μελέτη για θαλάσσια αστική συγκοινωνία (Βίδο, λιμάνι, ΝΑΟΚ, Γαρίτσα, Μον Ρεπό/ Κανόνι).
Οχλούσες χρήσεις: Για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
 • Μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος που προέρχεται από το λιμάνι και το αεροδρόμιο με μελέτη για την κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλης, κατασκευή οδικού συστήματος για σύνδεση λιμανιού, αεροδρομίου και κεντρικών οδών προς Βορρά, Μέση και Νότο. Περιορισμός των αδειών των λεωφορείων hop on hop off και τραίνων.
 • Συμμετοχή του Δήμου στη λήψη αποφάσεων για το λιμάνι, απόκτηση ελέγχου του με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της εγγύτητας με ισχυρή συμμετοχή στο Διοικητικό του Συμβούλιο και στο σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί η λειτουργία τμήματος του λιμανιού ώστε 50% των εσόδων να πηγαίνουν στο Δήμο. Παρόμοια θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της Μαρίνας Γουβιών.
 • Δημιουργία φορέα διαχείρισης των υπολοίπων λιμένων, αγκυροβολίων, καταφυγίων και παράκτιων ζωνών.
 • Ανταποδοτικ;h θαλάσσια 12μηνη σύνδεση της Κέρκυρας κυρίως με την νότια Ιταλία.
 • Διεκδίκηση αντισταθμιστικών οφελών από το κράτος λόγω της οχλούσας χρήσης του αεροδρομίου, όπως μείωση τελών για βιώσιμη αεροπορική 12μηνη σύνδεση της Κέρκυρας με τις κυριώτερες Ευρωπαϊκές πόλεις.