Περιβάλλον

Palaiokastritsa Beach 2

Περιβάλλον και φύση της Κέρκυρας

Φυσικό Περιβάλλον

Το φυσικό περιβάλλον της Κέρκυρας αποτελείται από τις δασικές εκτάσεις, τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις οποίες ιδιαίτερη θέση κατέχει ο ελαιώνας, τις λίμνες και λιμνοθάλασσες, τις ακτές  και την θάλασσα που περιβρέχει το νησί. Οι Γενικοί Σκοποί για το φυσικό περιβάλλον όπως απορρέουν από το Όραμα αφορά σε όλες τις παραπάνω υποδιαιρέσεις και είναι:

 • Η γενικότερη προστασία του φυσικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένου και του ελαιώνα, με ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων σε αυτό, όπως της ανεξέλεγκτης κοπής ελαιοδένδρων.
 • Η ειδικότερη προστασία των δασικών περιοχών, επιλεγμένων τμημάτων του ελαιώνα, των ξερολιθιών και των παλαιών ελαιοτριβείων και η προσπάθεια για χαρακτηρισμό ορισμένων από τα παραπάνω ως μνημείων UNESCO (κατα τα πρότυπα των αμπελώνων Lavaux στη λίμνη Le Man (Γενεύης) της Ελβετίας).
 • Η προστασία των παραλιών από τις ανεξέλεγκτες μόνιμες και μη επεμβάσεις ιδιωτών και κράτους καθώς και η λήψη μέτρων για την μείωση και ίσως αναστροφή της διάβρωσης των παραλιών.
 • Η Ελαχιστοποίηση της απόρριψης ακατέργαστων η πλημμελώς κατεργασμένων αποβλήτων στη θάλασσα ή στο έδαφος.
 • Η Ελαχιστοποίηση της απόρριψης / ενταφιασμού στερεών αποβλήτων σε νόμιμους αποδέκτες και μηδενισμός απόρριψης σε παράνομους.
 • Η Ελαχιστοποίηση χρήσης φυτοφαρμάκων.
 • Η διασφάλιση της ελάχιστης όχλησης του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες εξόρυξης των υδρογονανθράκων και η εξασφάλιση αντισταθμιστικών οφελών τα οποία θα σχετίζονται με το περιβάλλον, για παράδειγμα προστασία των ακτών από τη διάβρωση, δημιουργία λιμναίων πάρκων, κλπ.
 • Διαβούλευση με την Fraport για την εξασφάλιση αντισταθμιστικών οφελών στο οικοσύστημα του Υλλαϊκού λιμένα.
Ανθρωπογενές Περιβάλλον

Το ανθρωπογενές περιβάλλον της Κέρκυρας διαχωρίζεται σε: (α) παραδοσιακούς οικισμούς, (β)  παλιά πόλη, (γ) περιαστικούς νεότερους οικισμούς, (δ) εξωαστικούς νεότερους οικισμούς, (ε) εξω-οικιστική δόμηση, (στ) αρχοντικά διάσπαρτα στην ύπαιθρο, (ζ) τουριστικούς οικισμούς και (η) υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμιο, κλπ). Οι Γενικοί Σκοποί για το ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως απορρέουν από το Όραμα, αφορούν σε όλες τις παραπάνω υποδιαιρέσεις και είναι:

 • Η διάσωση του ιστορικού αστικού και υπαίθριου οικιστικού τοπίου με αποτελεσματική προστασία όλων των παλαιών οικισμών και οικημάτων της υπαίθρου καθώς και της παλιάς πόλης μέσω σταδιακής αρχιτεκτονικής αποκατάστασης κτιρίων στα οποία έχουν γίνει αντικανονικές επεμβάσεις, ανακαίνισης των υπολοίπων και εφαρμογής κανονισμού αστικής λειτουργίας της πόλης.
 • Η βελτίωση του αστικού, περιαστικού και υπαίθριου τοπίου με τον κατάλληλο και επίκαιρο χωροταξικό σχεδιασμό.
 • Η βελτίωση της εικόνας και λειτουργικότητας όλων των νεότερων οικισμών της υπαίθρου, με προτεραιότητα στους τουριστικούς, με πολεοδόμηση, εξωραϊσμό των δημοσίων χώρων και ευπρεπισμό των ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων.
 • Η Αναγέννηση των παραδοσιακών χωριών της Κέρκυρας.
 • Η οργάνωση της πόλης της Κέρκυρας ως σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης με συνολική πολεοδόμηση του αστικού και περιαστικού χώρου, με επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος, σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας και δημιουργία ενιαίου δικτύου σημείων ενδιαφέροντος (αγορές, μουσεία, θέατρα, κλπ).
 • Η συντήρηση και αξιοποίηση των μνημείων της Κέρκυρας, με έμφαση στα φρούρια, στα τείχη και στις μίνες, με απόδοση των μνημείων σε χρήση και ένταξη τους στην καθημερινότητα των κατοίκων και τουριστών.
 • Η βελτίωση της εικόνας των υποδομών (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, κλπ) και της αρνητικής της επίδρασης στο περιβάλλον.

 

Παλιά Πόλη Κέρκυρας

Αφήστε μια απάντηση